Instalacijski vodovi

Instalacijski vodovi, nazivnog napona do 750V, kao jednožilni ili višežilni vodovi, koriste se za čvrsta polaganja u građevinarstvu, pri izvođenju električnih instalacija u različitim građevinama, te kao savitljivi (fleksibilni) vodovi, za priključak na električnu energiju manjih prijenosnih trošila i kućanskih aparata.

Kod instalacijskih vodova vodič je bakar (Cu) u obliku jednožičnog – punog vodiča ili višežičnog – savitljivog bakrenog vodiča.

Kao izolacijski materijal najčešće se, s obzirom na dobra mehanička svojstva, koristi PVC , za vodove za koje se traži više temperaturno opterećenje koristi se XLPE, dok za vodove s posebnim karakteristikama u slučaju požara koriste se bezhalogene mješavine (LSZH) koje imaju nisku emisiju dima uz razvijanje netoksičnih i nekorozivnih plinova tijekom gorenja.

Kao plaštevski materijal za višežilne kabele najčešće se koristi PVC, a pri posebnim zahtjevima u slučaju požara koriste se bezhalogene (LSZH) mješavine.